Online Taalleren Spin-off Universiteit Hasselt

Algemene voorwaarden

Woordverklaring:

Contract: verkoopovereenkomst tussen CAI en een klant
Pakketten of software
: e-learning modules voor het leren van bijv. talen; auteurssoftware ; leervolgsoftware
Toegestane pakketten
: pakketten waarvoor de klant toegangsinstructies of een licentiecode ontving en die hij betaalde
Levering
: het per e-mail meedelen van de nodige toegangsinstructies of van een unieke licentiecode
CAI
: CommArt International n.v.
CTL
: Centrum voor Toegepaste Linguïstiek van de Universiteit Hasselt
Klant
: de verkrijger van toegangsrechten tot of downloadrechten van software

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij CAI software, software gerelateerde diensten en/of softwareonderhoud aan klanten verkoopt en/of levert. Eventuele aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
Overeenkomsten komen pas tot stand na rechtsgeldige ondertekening door de klant en CAI van een contract of verkoopovereenkomst of na betaling van de volledige prijs.

Door plaatsing van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene verkoopvoorwaarden.

Offertes

Offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend en gelden, tenzij anders overeengekomen, voor dertig dagen. Een contract komt tot stand zodra CAI een bestelling van de klant aanvaardt. Dit gebeurt schriftelijk of door het uitvoeren van de levering. Wijzigingen, aanvullingen, telefonische of mondelinge bijkomende afspraken/bestellingen moeten eveneens schriftelijk door CAI bevestigd worden om geldig te zijn.

Aan de klant kunnen naast de overeengekomen prijzen, de kosten van aflevering en installatie in rekening gebracht worden. Bovendien zullen tevens eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden, bijvoorbeel dataconversie of –import, worden doorberekend.

Bij annulatie van een bestelling door de klant blijft 20% van het bedrag van de bestelling verschuldigd, te voldoen binnen de veertien dagen na de annulatie.

Levering(stermijn)

Een pakket wordt geleverd aan één door de klant meegedeeld e-mailadres per pakket en dit voor de overeengekomen en betaalde termijn. Levering bestaat uit het meedelen per e-mail van de nodige toegangsinstructies (voor de cloudproducten) of van een unieke niet-overdraagbare licentiecode (voor de downloadabele producten). CAI zal alle nodige inspanningen doen voor een levering binnen de zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling of binnen de kortere overeengekomen termijn. De klant wordt ook verzocht zijn spambox te controleren. Indien hij na het einde van genoemde termijn de nodige informatie nog niet ontving, gelieve hij binnen de drie werkdagen CAI te informeren. Na die termijn wordt een levering als onherroepelijk gebeurd beschouwd. CAI kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van laattijdige levering veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

 

Leveringsvoorwaarden

De klant zorgt ervoor dat het computerplatform waarop de software gaat gebruikt worden, voldoet aan de op de site van CAI meegedeelde vereisten. Indien CAI de installatie verzorgt, dient het computerplatform waarop de installatie gaat gebeuren, vóór de datum van installatie aan de gestelde eisen te voldoen. Gebeurt dit niet of niet tijdig en maakt CAI daardoor extra kosten, dan vallen deze ten laste van de klant en zal hij deze onmiddellijk betalen.

Upgrades

Voor de cloudpakketten krijgt de klant altijd toegang tot de laatste versie. Hij kan nooit toegang eisen tot een vorige versie.

Voor downloadabel pakketten krijgt de klant een licentiecode die hem toelaat het aangeschafte pakket te downloaden in de staat waarin het zich op dat ogenblik bevindt. Hij kan nooit zonder bijbetaling toegang eisen tot een latere upgrade.

Betaling

Pakketten moeten vooraf betaald worden. - Facturen zijn contant betaalbaar. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een nalatigheidsinstrest verschuldigd van 1% per begonnen maand, maar met een minimale forfait van 125€.

Intellectuele rechten

Behoudens expliciete en schriftelijk overeengekomen afwijkingen wordt voor alle door CAI verdeelde pakketten enkel een gebruiksrecht verleend aan de klant. De eigendom van de pakketten, alle rechten van intellectuele of commerciële eigendom ervan en van de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij CTL of indien dit niet het geval is, bij CAI, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Alle kosten voortvloeiend uit de schending van deze rechten door de klant komen voor zijn rekening.

Gegevens en bestanden die door de klant worden verstrekt of die een door hem aangeschaft pakket genereert blijven zijn uitsluitende eigendom en vice versa. CAI verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor beheers- en administratieve doeleinden en eventueel voor wetenschappelijk onderzoek. In dit laatste geval wordt anoniem datagebruik verzekerd.


Overdracht van rechten en verplichtingen

De meeste pakketten worden door CAI als agent van een softwareproducent, i.c. meestal CTL, verkocht en geleverd. De door CAI geleverde pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. CAI en/of CTL kunnen een beroep doen op derden voor de updating of aanpassing van de pakketten.

Duur

De ingangsdatum en de duur van een pakket wordt bij bestelling/levering bepaald. Verlenging is mogelijk mits schriftelijke aanvraag en voorafgaandelijke betaling van de verlenging.

Aansprakelijkheid

Iedere klacht betreffende pakketten, van welke aard ook, dient door de klant binnen de tien werkdagen vanaf levering/betaling van het pakket per e-mail-tegen-ontvangstbericht overgemaakt te worden. CAI garandeert niet dat de geleverde pakketten «error-free» zijn. Wordt echter vastgesteld op basis van een klacht vanwege een klant dat een pakket een fout bevat of slecht functioneert, zal CAI zich naar best vermogen inspannen om hieraan te verhelpen, dit op voorwaarde dat 1) het pakket gebruikt werd overeenkomstig de gebruikershandleiding, 2) geen wijziging of aanpassing van het pakket gebeurde zonder de toestemming van CAI, 3) de fout of het slecht functioneren gemeld werd aan CAI binnen de tien werkdagen na levering/betaling van het pakket, 4) de technische vereisten (zie leveringdsvoorwaarden) gerespecteerd worden.

CAI is enkel aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van CAI-medewerkers. De aansprakelijkheid wordt evenwel beperkt tot maximaal de som van de door de klant aan CAI betaalde bedragen (excl. BTW). Aansprakelijkheid van CAI voor indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, onvoldoende voorbereide examens, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van het uitvallen van het netwerk of van het verlies van gegevens of bestanden, is uitgesloten, evenals de schade van derden.

Geheimhouding en concurrentiebeding

Partijen zullen geheimhouding in acht nemen m.b.t. alle vertrouwelijke gegevens die zij en hun personeelsleden in het kader van het contract vernemen.

Gedurende de duur van het contract en een periode van een jaar na zijn beëindiging onthoudt de klant, alsook zijn aangestelden, zich ervan om CAI rechtstreeks of onrechtstreeks te beconcurreren met eenzelfde of met een gelijkaardig product als door CAI aan de klant geleverd werd of in een offerte voorgesteld.

Wanprestatie, aan klant toerekenbare tekortkoming

Indien de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan enige verplichting uit het contract voldoet, is CAI gerechtigd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het contract te ontbinden en dientengevolge ook zonder tussenkomst van de rechter de toegang tot het/de geleverde pakket(ten) af te breken. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten vallen ten laste van de klant. In een dergelijk geval is CAI nooit enige schadevergoeding aan de klant verschuldigd.

Slotbepalingen

De klant kan zijn rechten en plichten die uit deze verkoopvoorwaarden voortvloeien niet overdragen aan een derde, tenzij daartoe de schriftelijke en voorafgaandelijke goedkeuring van CAI werd bekomen.

Indien een of meer bepalingen van deze verkoopovereenkomst ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, raakt dit feit niet aan de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de gewraakte, die zoveel mogelijk de strekking en de economische draagwijdte ervan compenseert.

De bepalingen van deze verkoopovereenkomst kunnen slechts gewijzigd worden door een schriftelijke overeenkomst ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van de partijen.

De klant aanvaardt geschillen te regelen via het Europees ODR-platform voor e-commerce:  http://ec.europa.eu/odr/.

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »